Practitioners´ Network for European Development Cooperation - SlovakAid

Practitioners´ Network for European Development Cooperation

Európske rozvojové agentúry diskutovali o ďalšom prehĺbení vzájomnej spolupráce
 
Zhodnotenie doterajšej činnosti a vymedzenie kľúčových tematických okruhov pre nastavajúce jednoročné obdobie boli hlavnou agendou deviateho výročného zasadnutia Valného zhromaždenia Practitioners´ Network for European Development Cooperation (PN), ktoré sa uskutočnilo 11. až 13. mája 2016 v Bruseli. Vyše 50 predstaviteľov európskych rozvojových agentúr a EK sa okrem prehľadu najdôležitejších činností platformy v uplynulom roku (podpis novej Charty, vytvorenie webovej stránky, zasadania pracovných skupín, príprava prípadovej štúdie o krehkých štátoch, oslovenie nových členov) venovali aj podrobnejšej informácii o výstupoch pracovnej skupiny pre rozvoj súkromného sektora. Tento koncept sa zameriava na vytváranie vhodného ekonomického prostredia. Vychádza z myšlienky postupného začleňovania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce s verejnými inštitúciami, a to tvorbou zdieľaných hodnôt v konkrétnych sektoroch  (napr. energetika, infraštruktúra, pôdohospodárstvo, atď.).
 
Podľa predstaviteľa rakúskej agentúry ADA Roberta Zeinera jedným z osvedčených príkladov tejto koncepcie je zapájanie firiem, ktoré sú členmi národných sietí iniciatívy OSN Global Compact, kým predstaviteľ SIDA Anders Rönquist poukázal na dobrú skúsenosť z vytvorenia vlastnej "na mieru šitej" platformy pre podniky, ktoré sa zaujímajú o rozvojovú spoluprácu.
 
Diskusia sa sústredila na aktuálne spoločné výzvy. K týmto patrí napríklad užšia a intenzívnejšia spolupráca rozvojových agentúr s Európskou komisiou, hľadanie inovatívnych zdrojov rozvojového financovania a úloha rozvojových agentúr členských štátov EÚ pri implementácii Udržateľných rozvojových cieľov. Predstavitelia DG DEVCO informovali o prebiehajúcej verejnej diskusii k revízii Európskeho konsenzu o rozvoji (európskej rozvojovej politiky) a možnostiach zapojenia sa do nej podaním spoločného diskusného príspevku (policy paper) PN, a to najneskôr do polovice augusta 2016.
 
Poslaním Practitioners Network for European Development Cooperation, ktorá má 14 členov, je výmena skúseností a dobrej praxe medzi európskymi implementačnými agentúrami v oblasti rozvojovej spolupráce. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je členom platformy od roku 2013. Od apríla 2015 do mája 2016 sieti predsedala belgická rozvojová agentúra BTC. Na bruselskom stretnutí "žezlo" prevzala Britská rada (British Council).
 
Foto: (c) Laurent Lenners