Podpora európskej integrácie Macedónskej republiky 2017/Z/1 - SlovakAid

Podpora európskej integrácie Macedónskej republiky 2017/Z/1

Podpora európskej integrácie Macedónskej republiky SAMRS/2017/Z/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)  vyhlasuje súťažné podmienky na predkladanie ponúk na zadanie zákazky podľa §6 písm. c) zákona č. 392/2015 Z.z o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014 – 2018 a s Agendou 2030.

Súťažné podmienky na predkladanie ponúk na realizáciu rozvojovej spolupráce SR:

Výzva na predkladanie ponúk

 

Prílohy k predkladaným ponukám:

Formulár na predloženie ponuky
Detailný opis zákazky
Matica logického rámca
Cenová ponuka – rozpočet
Personálna matica
Referencie o partnerskej organizácii
Časový plán realizácie zákazky 
Referencie o uchádzačovi

 

Tlačená verzia ponuky musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy (SAMRS/2017/Z/1) osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7

811 04 Bratislava

Pri ponuke zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 14.9.2017. Pri ponuke doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 14.9.2017 do 14 h. Ponuka doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.