Podávanie žiadostí o dotácie na novej adrese - SlovakAid

Podávanie žiadostí o dotácie na novej adrese

Žiadosti o dotácie v rámci výziev vyhlásených SAMRS dňa 28.2.2014 musia byť doručené v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy a slovom „Neotvárať“ osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adrese:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu

Grösslingová  35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 15. apríl 2014. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 15. apríl 2014 do 14:00 hod.

Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom. Otázky súvisiace s postupom predkladania žiadostí adresujte na t.č. 02/6820 5011 alebo e-mailom na adresu: info@slovakaid.sk.