Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2014 - SlovakAid

Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2014

Plán boja proti korupcii Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) bol vytvorený v súlade so Strategickým plánom boja proti korupcii v Slovenskej republike (prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky č. 517 z 10. augusta 2011). Vzhľadom na to, že SAMRS pripravuje a realizuje činnosti súvisiace s poskytovaním oficiánej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a poskytuje verejné finančné prostriedky na realizáciu cieľov oficiálnej rozvojovej pomoci, prijala tento plán boja proti korupcii. Cieľom Plánu boja proti korupcii SAMRS je identifikovať oblasti možného vzniku korupcie a prijať opatrenia na minimalizovanie možností korupčného správania sa, každoročne prijímať akčný plán boja proti korupcii a následne ho vyhodnocovať.

SAMRS sa vo svojom Pláne boja korupcii zamerala najmä na elimináciu možného vzniku korupcie v nasledovných oblastiach:

Plán boja proti korupcii Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Vyhodnotenie akčného plánu boja proti korupcii SAMRS pre rok 2013