Oznámenie o zadávaní zákazky - SlovakAid

Oznámenie o zadávaní zákazky

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Helena Tóthová
Tel: +421 268205022
E-mail: helena.tothova@slovakaid.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Nákup laptopov a multifunkčného zariadenia

3. Stručný opis predmetu zákazky:
Ide o nákup nasledovného hardvéru: • Laptopy – 9 ks • Multifunkčné zariadenie – 1 ks

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 13 333 EUR.

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodávku tovarov s DPH.

6. Identifikácia úspešného uchádzača:
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Slávičie údolie 6
811 02 Bratislava

7. Konečná celková hodnota zákazky:
Celková hodnota zákazky je 16 366,97 EUR s DPH.

V Bratislave 13.12.2013