HĽADÁME VEDÚCU / VEDÚCEHO ORGANI ODDELENIA - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

HĽADÁME VEDÚCU / VEDÚCEHO ORGANI ODDELENIA

Vedúca projektového oddelenia
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Na základe zákona 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou.

Termín nástupu
18.4.2024

Mzdové podmienky
Nástupný plat od 2.400 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/kandidátky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za spoluprácu s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • zodpovedá za komplexné riadenie procesu projektového a finančného manažmentu projektov rozvojovej pomoci SR
 • zodpovedá za koordinačnú činnosť a obsahové vstupy týkajúce sa rozvojovej tematiky pri príprave výziev, interných smerníc a opatrení, metodických usmernení SAMRS (napr. Finančná príručka) a strategických dokumentov (napr. Zameranie)
 • proaktívne prichádza s návrhmi na zvyšovanie kvality slovenskej rozvojovej spolupráce v súlade s najnovšími trendmi v rozvojovom sektore
 • zodpovedá za kompletné riadenie všetkých projektov, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR
 • poskytuje tematické a administratívne usmernenia žiadateľom a prijímateľom dotácií v procese podávania žiadostí a počas celej implementácie projektu, vrátane procesu zúčtovania
 • zodpovedá za riadenie procesu spracovania zmlúv o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce SR
 • odsúhlasuje žiadosti o zmeny v projektoch a rozpočtoch počas implementácie
 • zodpovedá za kontrolu priebežných a záverečných správ k projektom;
 • vykonáva kontrolu hospodárneho vynaloženia prostriedkov v rámci dotácií, poskytnutých prijímateľom na základe zmlúv so SAMRS, zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva finančnú kontrolu v súlade so zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zodpovedá za koordináciu prípravy podkladov na prevod finančných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov rozvojovej pomoci, na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými nakladá SAMRS prostredníctvom rozpočtovej kapitoly/finančných vzťahov, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
 • zabezpečuje monitoring čerpania dotácií, dohľad nad kontinuálnou aktualizáciou údajov o čerpaní finančných prostriedkov a o riadení projektov v rámci informačných systémov (napr. RisDev, GMS, atď.)
 • pripravuje materiály, podklady, reporty a prezentácie pre riaditeľa SAMRS;
 • zodpovedá za organizáciu, riadenie a kontrolu práce podriadených zamestnancov projektového oddelenia
 • oboznamuje nových zamestnancov s právami vyplývajúcimi z ich pracovného zaradenia, poskytovanie predpisov vzťahujúcich sa na prácu podriadených zamestnancov a starostlivosť o odbornosť a vzdelávanie zamestnancov
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych  a interných predpisov na pracovisku, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • podľa potreby zastupuje R SAMRS na vybraných stretnutiach v rozsahu činností uvedených v poverení na zastupovanie
 • zabezpečuje externú komunikáciu agentúry s MZVEZ SR a spoluprácu s odbornými organizačnými útvarmi MZVEZ SR ako aj s relevantnými medzinárodnými aktérmi v rozvojovom sektore
 • pripravuje podklady a obsahové spracovanie odpočtu ročného kontraktu a výročnej správy SAMRS
 • zodpovedá za rozvoj kapacít projektového oddelenia v oblasti administratívnych procesov ako aj rozvojovej tematiky, napríklad prípravou ročného plánu budovania kapacít oddelenia
 • spolupracuje pri organizovaní verejných aktivít súvisiacich s informovanosťou verejnosti smerujúcich k posilňovaniu silného loga SlovakAid
 • buduje profesionálne vzťahy s kľúčovými národnými a zahraničnými partnermi

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, rozvojových štúdií, ekonómie, manažmentu a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov

Ostatné znalosti

 • skúsenosti na podobnej riadiacej pozícii
 • skúsenosť s nastavovaním inštitucionálnych procesov manažmentu kvality a projektového cyklu
 • skúsenosť s realizáciou projektov rozvojovej spolupráce
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint, WordPress), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti rozpočtovania, ekonomiky a účtovníctva v rozpočtovej organizácii
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • skúsenosti s implementáciou projektov EÚ a ich technická administrácia – výhodou

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore), iné jazyky výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky na podobnej pozícii, prax s riadením ľudí v počte min. 5 - 10 výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
Schopnosť pracovať samostatne, proaktívne a zodpovedne
Schopnosť analyzovať a konštruktívne riešiť problémy
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie
Záujem o aktivity a činnosť agentúry
Flexibilnosť a spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

 Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:

        - spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
        - bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 4.4.2024

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk 
V predmete emailu označiť: VK vedúca/ci projektového oddelenia

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.