HĽADÁME VEDÚCU / VEDÚCEHO ORGANIZAČNÉHO ODDELENIA - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

HĽADÁME VEDÚCU / VEDÚCEHO ORGANIZAČNÉHO ODDELENIA

Vedúca organizačného oddelenia
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Na základe zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Termín nástupu
1.5.2024

Mzdové podmienky
Nástupný plat od 2 300 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/ky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za organizačné, ekonomické a administratívne fungovanie agentúry pri realizácii projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci;
 • zabezpečuje koordináciu čerpania a použitia alokovaných finančných prostriedkov v zmysle Zamerania rozvojovej pomoci na príslušný kalendárny rok a iných prostriedkov poskytnutých SR zo zahraničia na financovanie projektov (na základe medzinárodných zmlúv);
 • zodpovedá za hospodárne a efektívne čerpanie rozpočtov z oblasti Budovania kapacít, Verejnej informovanosti a Chodu SAMRS;
 • zodpovedá za manažment kompletného plnenia uzatvorených zmlúv v oblasti zabezpečenia chodu SAMRS;
 • vykonáva finančnú kontrolu v súlade so zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zodpovedá za prípravu a aktualizáciu interných smerníc a predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení a ich evidenciu;
 • pripravuje návrhy na zlepšenia respektíve tvorbu nových procesov v rámci agentúry týkajúcich sa organizačného, ekonomického a administratívneho fungovania agentúry
 • zabezpečuje udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality (SMK) v SAMRS podľa normy ISO 9001 (revízie smerníc, príprava podkladov pre interný audit, vypracovanie návrhov politiky kvality, cieľov kvality a akčného plánu na daný kalendárny rok, zabezpečenie pravidelného hodnotenie účinnosti a efektívnosti SMK v podmienkach SAMRS – v spolupráci s externým dodávateľom);
 • pripravuje materiály, podklady, správy pre vedenie agentúry (Kontrakt s MZVEZ SR, Odpočet kontraktu, Výročná správa, Ročný plán verejného obstarávania, Vyhodnotenie Akčného plánu, Komunikačná stratégia, Plán vzdelávania);
 • zabezpečuje súčinnosť pri výkone externých auditov na SAMRS;
 • zabezpečuje externú komunikáciu agentúry a komunikáciu s MZVEZ SR;
 • v oblasti verejnej informovanosti zodpovedá za obsahové spracovanie PR výstupov, online prezentácie, článkov a iných komunikačných nástrojov prezentujúcich činnosť agentúry;
 • zabezpečuje riadenie, koordináciu, kontrolu a analýzu plnenia úloh zadávaných  zamestnancom Organizačného oddelenia externe alebo vedením SAMRS;
 • zodpovedá za oboznámenie nových zamestnancov s právami vyplývajúcimi z ich pracovného zaradenia, poskytovanie predpisov vzťahujúcich sa na prácu podriadených zamestnancov a starostlivosť o odbornosť a vzdelávanie zamestnancov;
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych  a interných predpisov na pracovisku, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 • podľa potreby zastupuje R SAMRS na vybraných stretnutiach v rozsahu činností uvedených v poverení na zastupovanie;
 • spolupracuje s odbornými organizačnými útvarmi MZVEZ SR, kľúčovými partnermi a dodávateľmi služieb SAMRS;
 • zabezpečuje prevádzku a správu databáz pre personalistiku a mzdy, rozpočet, finančníctvo, účtovníctvo a evidenciu majetku;
 • v rámci verejného obstarávania zabezpečuje formuláciu technických a špecifických požiadaviek, určenie PHZ  požadovaných tovarov a služieb; spolupracuje s externým právnikom poskytujúcim služby VO pre SAMRS a komunikuje s dodávateľmi služieb a tovarov s prihliadnutím na podmienky zeleného verejného obstarávania;
 • zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie limitov a objemov uzatvorených zmlúv z verejného obstarávania;
 • zabezpečuje správu pohľadávok štátu SR;
 • podľa zadania spolupracuje v rámci EU DEL projektov v oblastiach agendy organizačného oddelenia.

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne v oblasti práva, ekonómie alebo humanitných vied

Ostatné znalosti

 • skúsenosti na podobnej pozícii
 • Štátna pokladnica – pokročilý
 • SAP – pokročilý
 • RIS - rozpočtový informačný systém - pokročilý
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint, WordPress), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti rozpočtovania, ekonomiky, účtovníctva a personalistiky v rozpočtovej organizácii:
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákonník práce/Vyššia Kolektívna zmluva pre verejnú správu
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 317/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu
 • Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov podľa nariadenia EÚ – GDPR
 • skúsenosti s implementáciou projektov EÚ a ich technická administrácia – výhodou

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore)
Iné jazyky výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 3 roky na podobnej pozícii, prax s riadením ľudí v počte min. 5 - 10 výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
Schopnosť pracovať samostatne, proaktívne a zodpovedne
Schopnosť analyzovať a konštruktívne riešiť problémy
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie
Záujem o aktivity a činnosť agentúry
Flexibilnosť a spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:

        - spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
        - bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 19.4.2024

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK vedúca/ci organizačného oddelenia

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.