ARCHÍV: Hľadáme projektového a finančného manažéra SAMRS - SlovakAid

 

 

ARCHÍV: Hľadáme projektového a finančného manažéra SAMRS

Projektový a finančný manažér SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce

Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru

výkon práce vo verejnom záujme, pracovný pomer na dobu určitú s trojmesačnou skúšobnou dobou – zastupovanie počas vyslania rozvojového diplomata s možnosťou trvalého pracovného pomeru

Termín nástupu

1. marca 2023

Mzdové podmienky

od 1200 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/ky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR
 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných reportov projektov a finančných príspevkov
 • Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej rozvojovej spolupráce SR   
 • Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR
 • Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce
 • Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov
 • Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení
 • Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS)
 • Administratívna podpora procesu schvaľovania dotácií

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov

Ostatné znalosti

 • Skúseností na podobnej pozícii, skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou
 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore)

Iné jazyky výhodou

Počet rokov praxe

Minimálne 2 roky na pozícii projektového alebo finančného manažéra výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam

Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne

Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Schopnosť analyzovať a riešiť problémy

Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie

Záujem o aktivity a činnosť agentúry

Flexibilnosť a spoľahlivosť

Odolnosť voči stresu.

Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:

- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 12. februára 2023

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú, na zastupovanie rozvojového diplomata.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce. Zamestnanci SAMRS sa môžu uchádzať o pozície rozvojových diplomatov.

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

https://www.slovakaid.sk