ARCHÍV: Hľadáme projektového a finančného manažéra - SlovakAid

 

 

ARCHÍV: Hľadáme projektového a finančného manažéra

Projektový a finančný manažér SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Výkon práce vo verejnom záujme, zmluva na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Termín nástupu
1.10.2021

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
Nástupný plat 1 300 € brutto (podľa typu vzdelania a praxe).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ
 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR
 • Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce
 • Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov
 • Komplexné logistické zabezpečenie a tvorba programu podujatí realizovaných prostredníctvom nástroja Sharing Slovak Experise
 • Tvorba objednávok pre podujatia nástroja Sharing Slovak Expertise a spracovanie došlých faktúr v účtovnom systéme SAP
 • Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení
 • Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS)

Požadované vzdelanie

 • I. a II. stupeň VŠ, prednostne v oblasti ekonómie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy

 Ostatné znalosti

 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci
 • znalosť práce v informačnom systéme SAP je výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (úroveň minimálne B2, bude predmetom overenia na osobnom pohovore).
Iné jazyky výhodou.

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky na pozícii projektového a/alebo finančného manažéra výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam.
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne.
Veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie.
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy.
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.
Záujem o aktivity a činnosť agentúry.
Flexibilnosť a spoľahlivosť.
Odolnosť voči stresu.
Bezúhonnosť.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 10.9.2021

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu počas zastupovania RD s možnosťou predĺženia a ďalšej spolupráce.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.