Hľadáme koordinátorku/koordinátora projektových aktivít v Keni - projekt EÚ delegovanej spolupráce - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

Hľadáme koordinátorku/koordinátora projektových aktivít v Keni – projekt EÚ delegovanej spolupráce

Koordinátorka/koordinátor projektových aktivít v Keni projektu EÚ delegovanej spolupráce (Investing in Young Businesses in Africa -  Supporting Entrepreneurship Ecosystem Development IYBA-SEED)

Miesto výkonu práce
Bratislava/Keňa - veľká časť výkonu práce bude formou zahraničných pracovných ciest do Kene (s plne hradenými nárokmi v zmysle zákona o cestovných náhradách)

Druh pracovného pomeru
Výkon práce vo verejnom záujme, pracovný pomer na dobu určitú (35 mesiacov) s trojmesačnou skúšobnou dobou

Termín nástupu
1.1.2024

Mzdové podmienky
1.200 eur (brutto) v závislosti od skúseností kandidáta/ky v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Veľká časť výkonu práce bude formou zahraničných pracovných ciest s plne hradenými nárokmi v zmysle zákona o cestovných náhradách vrátane nároku na stravné až do výšky 1395,- EUR / mesiac.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Komplexný projektový a finančný manažment aktivít projektu EÚ delegovanej spolupráce v Keni
 • Pravidelné cestovanie do Kene aj s dlhším pobytom za účelom implementácie a monitoringu aktivít projektu na mieste
 • Zodpovednosť za implementáciu aktivít projektu v súlade s Country Action Plan /CAP/ projektu a v súlade s harmonogramom aktivít dohodnutom s projektovými implementačnými partnermi
 • Zodpovednosť za komplexnú realizáciu aktivít: hľadanie vhodných partnerov a poskytovateľov aktivít, komunikácia a dohodnutie zmluvných podmienok, aktívny dohľad nad realizáciou aktivít, spracovanie finančných dokladov, vyhodnotenie aktivít, vyhotovenie záverečnej správy
 • Vytváranie vzťahov s kenskými externými zainteresovanými stranami a investormi /donormi, partnermi, poskytovateľmi služieb/
 • Zvyšovanie miery informovanosti o projekte medzi rôznymi zainteresovanými stranami.
 • Účasť na propagačných aktivitách voči orgánom, darcom a príjemcom
 • Účasť na monitorovacích aktivitách v oblastiach pôsobenia, práca s relevantnou spätnou väzbou
 • Zabezpečenie riadneho zastúpenia SAMRS v súvislosti s monitorovaním IYBA-SEED
 • Reportovanie vykonaných aktivít
 • Úzka spolupráca, komunikácia a koordinácia aktivít s implementačnými partnermi projektu v Keni (GiZ a SNV)
 • Pravidelné koordinačné stretnutia s projektovou a finančnou koordinátorkou (PFK) projektu SAMRS
 • Operatívna práca podľa pokynov PFK
 • V prípade potreby aktívna komunikácia s kolegom v Juhoafrickej republike ohľadom poradenstva, plánovania a rozpočtovania priebehu implementácie aktivít
 • Zodpovednosť za dodržanie schváleného rozpočtu projektových aktivít
 • Príprava kompletných finančných podkladov aktivít projektu a uchovávania dokladov v súlade so smernicami SAMRS
 • Spolupráca a komunikácia s finančným koordinátorom (FK) projektu SAMRS
 • Zabezpečovania viditeľnosti projektu
 • Spolupráca pri vytváraní Monitoring, evaluation & learning /MEAL/ projektu

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Projekt: Práca na zaujímavom projekte európskej delegovanej spolupráce v tíme lokálnych aj medzinárodných odborníkov z Nemecka, Francúzska, Belgicka a Holandska
 • Cestovanie: Príležitosť žiť a pracovať v zahraničí
 • Ubytovanie a stravovanie: plne hradené ubytovanie
 • plne hradená doprava do práce
 • plne hradené stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách, vo výške až do 1395,- EUR/mesiac.

Informácie o projekte
Názov: „Investing in Young Businesses in Africa -  Supporting Entrepreneurship Ecosystem Development“

Implementačné nastavenie: SAMRS je partnerom projektu priamo implementujúci časť portfólia v Keni a v Juhoafrickej republike. Hlavným partnerom je Expertise France SAS a ďalšími partnermi sú GiZ (Nemecko), Enabel (Belgicko) a SNV (Holandsko).

Rozpočet projektu: 19 650 000,- €. Rozpočet pre SAMRS je 1 403 150,- €.

Doba realizácie projektu: 47 mesiacov (do 11/2026)

Cieľ projektu: prispieť k vytvoreniu pracovných miest pre ženy a mládež a odolných ekonomík cez posilňovanie podnikateľských ekosystémov vo viacerých subsaharských krajinách tak, aby mohli zlepšiť prístup k Službám Rozvoja Podnikania (finančným aj nefinančným) pre cieľovú skupinu.

Cieľová skupina: začínajúce malé a mikro-podniky, ktoré sú vedené podnikateľmi vo veku 18-35 rokov alebo ženami v akomkoľvek veku.

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne v oblasti medzinárodného rozvoja, medzinárodných vzťahov, manažmentu, ekonómie a príbuzných odborov

Ostatné znalosti
Skúsenosti na podobnej pozícii a predovšetkým s priamou implementáciou projektov
Znalosť podnikateľského prostredia a reálií v Keni výhodou
Skúsenosť s realizáciou projektov financovaných Európskou komisiou výhodou
Znalosť problematiky malých a začínajúcich podnikov výhodou
Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C2)

Počet rokov praxe
Minimálne 3 roky na pozícii projektového a finančného manažéra, ideálne s medzinárodnou skúsenosťou + EÚ projekty

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Aktívny a iniciatívny prístup, vysoké osobné nasadenie
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy
Vysoký zmysel pre zodpovednosť
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam
Záujem o aktivity a činnosť agentúry
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:
 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 10.12.2023

IBA v elektronickej podobe na e-mail:  gabriela.barzikova@slovakaid.sk
V predmete emailu označiť: VK koordinátor projektových aktivít v Keni projektu IYBA-SEED

Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Adresa spoločnosti
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
https://www.slovakaid.sk