ARCHÍV: Hľadáme experta/metodika projektov EÚ delegovanej spolupráce - SlovakAid

 

 

ARCHÍV: Hľadáme experta/metodika projektov EÚ delegovanej spolupráce

Expert/metodik projektov EÚ delegovanej spolupráce
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Dohoda o vykonaní práce – doba určitá do 1. marca 2022 do 30. apríla 2022

Termín nástupu
1. marca 2022

Odmena
5.000 € brutto

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • príprava výzvy pre výber partnerskej organizácie pre implementáciu a expertov
 • nastavenie metodických usmernení EÚ delegovanej spolupráce
 • nastavenie manažmentu zapojenia kontrahovaných expertov v rámci odborného poradenstva

Informácie o projekte

 • projekt EU Support for Local Media Outlets in Moldova (financovaný prostredníctvom EK/EU DEL Kišiňov)
 • SAMRS bude hlavným/vedúcim partnerom projektu
 • hodnota projektu: 1 milión EUR
 • doba realizácie projektu: 24 mesiacov; samotná realizácia projektových aktivít je plánovaná na 17 mesiacov
 • hlavným cieľom projektu je posilniť odborné kapacity, zvýšiť finančnú udržateľnosť, nezávislosť a profesionalitu lokálnych printových, online a TV médií v Moldavsku, čím sa dosiahne zvýšenie kvality produkovaného mediálneho obsahu
 • cieľovou skupinou budú lokálne mediálne start-upy a etablované médiá (printové, online a TV médiá)
 • do projektu budú zapojené lokálne médiá z viacerých regiónov Moldavska
 • projektové aktivity budú realizované prostredníctvom tréningov a školení šitých na mieru, ako aj formou mentoringového programu, malej grantovej schémy, networkingu a študijných návštev
 • odkaz na Annual Action programme 2020 for the Republic of Moldovahttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/commission-implementing-decision-15122020-annual-action-programme-part-2-2020-favour-republic_en

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne v oblasti medzinárodného rozvoja, európskych štúdií, ekonómie a príbuzných odborov

 Ostatné znalosti

 • skúsenosti na podobnej pozícii (príprava výziev a metodických usmernení projektov financovaných EÚ) respektíve s podobným zadaním aj v úlohe konzultanta
 • skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou
 • znalosť podmienok poskytovania EÚ/EK finančných nástrojov výhodou
 • prax v oblasti neziskového prostredia SR výhodou
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Microsoft Excel, Word, Outlook, PowerPoint - pokročilý

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C1).
Iné jazyky výhodou.

Počet rokov praxe
Minimálne 3 roky na pozícii metodika výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Praktické skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie metodiky EÚ/EK projektov.
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam.
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne.
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy.
Vysoký zmysel pre zodpovednosť. 
Flexibilnosť, spoľahlivosť a odolnosť voči stresu.
Bezúhonnosť.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 8. februára 2022

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK Expert/metodik projektov EÚ delegovanej spolupráce

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. 

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.