ARCHÍV: hľadáme do tímu účtovníka/účtovníčku-majetkára/majetkárku - SlovakAid

 

 

ARCHÍV: hľadáme do tímu účtovníka/účtovníčku-majetkára/majetkárku

Účtovník/majetkár SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Na základe zákona 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zmluva na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Termín nástupu
1. marec 2022

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
Nástupný plat 1 500 € brutto (podľa typu vzdelania a praxe).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy
 • komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie (majetok, pohľadávky, záväzky, mzdy, interné doklady, sklad)
 • zostavovanie účtovných závierok, výkazov o hospodárení, účtovných výkazov a konsolidácie
 • kontrola a zúčtovanie cestovných výdavkov a poskytnutých záloh na základe zákona o cestovných náhradách
 • vedenie pokladničnej agendy
 • kontrola a zúčtovanie došlých faktúr, bankových výpisov, pokladničných dokladov, interných dokladov
 • komplexné zabezpečenie správy majetku zamestnávateľa
 • vedenie operatívnej evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vykonávanie riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku
 • spracovanie návrhov smerníc a vnútorných predpisov v majetkovej oblasti
 • spracovanie podkladov pre vyraďovanie a likvidáciu majetku

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (VŠ II. stupňa výhodou) ekonomického zamerania

Ostatné znalosti

 • Podvojné účtovníctvo – pokročilý
 • SAP - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Znalosť zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Jazykové znalosti
Anglický jazyk výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky na pozícii účtovník

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne 
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť


INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
     - spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
     - bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. januára  2022

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK účtovník/majetkár SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. 

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.