Hľadáme školiteľa pre Program vysielania dobrovoľníkov - SlovakAid

Hľadáme školiteľa pre Program vysielania dobrovoľníkov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu hľadá školiteľa pre Program vysielania dobrovoľníkov v rámci rozvojovej spolupráce. Úlohou školiteľa bude pripraviť a zrealizovať v rámci roku 2015 niekoľko jednodenných odborných školení pre dobrovoľníkov pred ich odchodom do krajiny pôsobenia.

Podrobné zadávacie podmienky, kvalifikačné požiadavky a spôsob vyhodnotenia ponúk sú v prílohe.

Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať na adresu: info@slovakaid.sk do 27.2.2015 do 14 .00 hod. Po tomto termíne SAMRS vyhodnotí prijaté ponuky. Na osobný pohovor budú pozvaní iba kandidáti spĺňajúci požiadavky v zadávacích podmienkach.

Programový dokument a ďalšie informácie o Programe vysielania dobrovoľníkov sú uverejnené na stránke https://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/dobrovolnictvo . Informácie poskytujeme e-mailom na adrese: info@slovakaid.sk
 

Zadávacie podmienky na výber školiteľa
pre program vysielania dobrovoľníkov v rámci slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci

Dĺžka kontraktu: od 15. marca do 30. novembra 2015 

Miesto vykonávania práce: Bratislava, SR

1. Úvod

Dobrovoľníctvo v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) podporuje dosahovanie cieľov slovenskej ODA, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. Vysielanie mladých ľudí do rozvojových krajín s cieľom posilniť potenciál rozvojových projektov a získať skúsenosti s rozvojovou problematikou patrí k typickým podobám tejto modality rozvojovej spolupráce. Dobrovoľníci takto získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou na Slovensku. Po návrate domov sa podieľajú na zvyšovaní verejného povedomia o rozvojových témach a význame rozvojovej spoluprác Jednou z kľúčových vzdelávacích činností, ktoré prispievajú k úspešnosti programu je odborný tréning dobrovoľníkov pred ich odchodom do krajiny pôsobenia. Školenie je primárnym predpokladom na plnohodnotné uplatnenie dobrovoľníka v hostiteľskej organizácií.

2. Popis a náplň práce

Úlohou školiteľa bude pripraviť a zrealizovať v rámci roku 2015 niekoľko jednodenných odborných školení pre dobrovoľníkov pred ich odchodom do krajiny pôsobenia. Každý z tréningov sa zameria na nasledujúce tematické okruhy:
• rozvoj a rozvojová spolupráca – humanitárna pomoc, priority slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci, miléniové rozvojové ciele, rozvojové dobrovoľníctvo, program vysielania dobrovoľníkov a jeho ciele
• medzikultúrna komunikácia a citlivosť – modely kultúry, kultúrnej diverzity,
• komunitný a udržateľný rozvoj – intervencia v prospech zraniteľných skupín, projektový cyklus, komunitný rozvoj v praxi,
• bezpečnosť pri práci v teréne – bezpečnostná situácia v rozvojovej krajine,
• význam po-návratových aktivít a verejného informovania o rozvoji – spracovanie témy v médiách.

Popri tematickom zameraní každý modul musí zohľadňovať kapitoly modulu, odporúčanú dĺžku trvania, kľúčové výsledky, testovacie metódy/zdroje/overenia a kompetencie podľa nasledujúceho príkladu:

Názov modulu Kapitola modulu Dĺžka Kľúčové výsledky Testovacie metódy/zdroje overenia Kompetencie
1. Úvod do problematiky rozvojovej pomoci 1.1. Definícia a ukážky teórií rozvoja 30 minút a/Predstavenie hlavných teórií rozvoja
b/Osvojenie si základných pojmov
c/Pochopenie pojmu rozvoja v kontexte rozvojovej spolupráce Prezentácia, skupinová diskusia, esej… Pochopenie podstaty a osvojenie si teoretických východísk rozvoja v kontexte rozvojovej spolupráce

Predpokladaný počet školení minimálne 3, maximálne 5. Termíny konania jednotlivých školení sa stanovia na základe požiadaviek zadávateľa po podpise zmluvy. Predpokladané obdobie: február až november 2015.

3. Očakávané výstupy práce

• vypracovanie osnovy školenia a podporných školiacich materiálov,
• školenie a odovzdávanie informácií a poznatkov s využitím rôznych techník, ako napr. simulácia, tímové cvičenia, skupinové diskusie, a podobne,
• meranie kvality jednotlivých školení: využívanie hodnotiacich dotazníkov vyplnených účastníkmi školení,
• vyhodnotenie školenia a poskytnutie spätnej väzby zadávateľovi o naplnení pôvodného cieľa,
• zapracovanie spätnej väzby do obsahu školení,
• iniciovanie požiadaviek na podporné školiace materiály.

4. Osobnostné predpoklady a zručnosti

• výborné komunikačné, prezentačné a analytické schopnosti,
• organizačné schopnosti, proaktívny a dynamický prístup,
• schopnosť pracovať v časovom strese,
• výborný písomný prejav a schopnosť kvalitne reportovať,
• dobrá znalosť práce s PC (MS Office).

5. Požadovaná kvalifikácia

Vzdelanie:
• VŠ vzdelanie

Skúsenosti:
• Skúsenosti s prípravou, organizovaním a vedením školení v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci, rozvojového dobrovoľníctva a riadenia projektového cyklu projektového min. 5 rokov.
• Znalosť systému slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.
• Spolupráca s  medzinárodnými a medzivládnymi organizáciami (napr. agentúry OSN).

Jazykové znalosti:
• Slovenský jazyk –  v rozsahu potrebnom na výkon predmetnej činnosti (výborné štylistické schopnosti v ústnom i písomnom prejave).
• Anglický jazyk  – aktívne slovom aj písmom, schopnosť prednášať na vzdelávacích podujatiach.

5. Spôsob hodnotenia kandidátov

Každá predložená ponuka bude vyhodnotená podľa nasledujúcich kritérií:
• Cena za jedno jednodňové školenie pre dobrovoľníkov bez DPH (40 %)
• Obsah a štruktúra tréningov, metodológia, spôsob hodnotenia výsledkov školení, návrh spätnej väzby (40 %)
• Osobný pohovor s kandidátom: overenie kvalifikácie, komunikačných schopností, všeobecného prehľadu o rozvojovej spolupráci, jazykových znalostí a prezentačných zručností (20 %)

Na základe súčtu výsledných hodnôt pri jednotlivých ponukách komisia stanoví konečné poradie. Víťaznou sa stane ponuka, ktorá dostane najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti celkových bodových hodnôt dvoch či viacerých kandidátov, o celkovom poradí rozhodne poradie v prvom čiastkovom hodnotiacom kritériu – cena za jedno jednodňové školenie.