Grantová výzva 2016 / PROGRAM VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV - SlovakAid

Grantová výzva 2016 / PROGRAM VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR na rok 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy  je podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. Vysielaním dobrovoľníkov MZVaEZ SR podporuje budovanie národných kapacít a prípravu mladých ľudí pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce.

SAMRS/2016/D/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy dobrovoľníci
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov – dobrovoľníci
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov – experti
Správa z dobrovoľníckeho pobytu
Príloha ku správe – zoznam ponávratových aktivít
Žiadosť o platbu
Finančná správa – tabuľka výdavkov
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Originál žiadosti o dotáciu spolu s povinnými prílohami predkladá žiadateľ v slovenskom jazyku na predpísanom formulári podpísanom štatutárnym zástupcom žiadateľa priebežne od vyhlásenia výzvy, najneskôr do 21.6.2016 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosti je potrebné adresovať na:

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Povinné je zaslanie kópie žiadosti elektronicky do 21.6.2016 na adresu: info@slovakaid.sk.