Externí odborní hodnotitelia - SlovakAid

Externí odborní hodnotitelia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 5. januára 2022 výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci:

Výzva na externých odborných hodnotiteľov (EOH)

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie na pozíciu EOH (.doc)
Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 - Výber sektorovej priority 

Uchádzač predkladá žiadosť v písomnej forme na adresu v lehote do 31. marca 2022

Adresa:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 
Pražská 7
811 04 Bratislava 

Žiadosť je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov: 

- osobne, v pracovné dni na sekretariát SAMRS od 9.00 hod. do 15.00 hod., 
- doporučenou poštou, 
- kuriérskou službou,
- cez portál Slovensko.sk do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Obálku je potrebné označiť nápisom: „Externý odborný hodnotiteľ“.  

Za včas doručenú žiadosť sa bude považovať žiadosť, ktorá bola doručená v písomnej forme na vyššie uvedenú adresu a bola odovzdaná osobne, alebo podaná na poštovú prepravu, resp. na prepravu iným spôsobom. najneskôr v deň uzavretia výzvy. 

V Bratislave, 5. januára 2022.