Home > Node > Program podnikateľských partnerstiev

Program podnikateľských partnerstiev

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

    

Kľúčovým faktorom rozvoja je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorby pracovných miest, ako aj podpora mobilizácie domácich zdrojov a podnikania. Aj preto je zapájanie súkromného sektora nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Zároveň sa tým posilňuje socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, efektívne zapájanie sa do globálnych hodnotových reťazcov, dostupnosť základných tovarov a služieb) a mobilizujú sa súkromné finančné zdroje na napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja.. Prirodzeným záujmom MZVEZ SR je preto hľadanie synergie medzi rozvojovými cieľmi slovenskej ODA a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov, v rozvojových krajinách.

Za účelom efektívneho zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce SR je vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev ktorého cieľom je:

 • podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách;

 • podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov;

 • mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít;

 • napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov;

 • posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách.

Z charakteru a podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je z programu vylúčená. Program je realizovaný prostredníctvom výziev vyhlasovaných SAMRS pre všetky rozvojové krajiny podľa definície OECD/DAC a vo všetkých sektoroch.

Program poskytuje podporu v dvoch fázach:

 1. Prípravná fáza –vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a podnikateľského plánu.

 2. Realizačná fáza –projekty zahŕňajúce konkrétne činnosti smerujúce k praktickej realizácii inovatívnych podnikateľských nápadov prispievajúcich k napĺňaniu rozvojových cieľov v partnerskej krajine.

Prioritizované budú projekty, ktoré preukážu potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.

Zadanie zákazky

Predstavuje nástroj, v rámci ktorého je možné podporiť zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce SR.

Zvyšovanie informovanosti a budovanie kapacít

Zapájanie súkromného sektora do rozvojových aktivít SR môže byť úspešné len vtedy, ak je o možnostiach ODA SR, medzinárodných finančných inštitúcií a rozvojových organizácií, ako aj finančných nástrojov EÚ riadne a pravidelne informovaný a je mu v tejto súvislosti poskytnutá podpora. Za týmto účelom bol už v roku 2015 v spolupráci s UNDP spustený program Rozvojmajstri, zameraný na podporu uplatnenia slovenských podnikateľov vo verejných súťažiach medzinárodných finančných inštitúcií. Zároveň podporuje pochopenie cieľov udržateľného rozvoja a rozvojového aspektu podnikateľských aktivít. Zvyšovanie informovanosti bude koordinované aj s podnikateľskými zväzmi, združeniami a asociáciami, ako aj mimovládnym sektorom s cieľom oslovenia čo najširšieho okruhu subjektov. Za týmto účelom využíva MZVaEZ SR aj portál „Podnikajme v zahraničí“.

Prostredníctvom nadstavbových školení MZVEZ SR zvyšuje kapacity ekonomických diplomatov za účelom podpory aktivít a rozvojového vplyvu slovenských podnikateľských subjektov v rozvojových krajinách.

 

   

Medzi základné sektorové priority na rozvojové aktivity slovenských podnikateľských subjektov patria:

 • energetika - výroba a distribúcia energie, podpora udržateľných zdrojov energie, energetická efektívnosť budov,
 • infraštruktúra – budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej infraštruktúry,
 • životné prostredie – zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie odpadového hospodárstva, ekologické technológie, ochrana pred prírodnými katastrofami,
 • hydrogeológia a zásobovanie pitnou vodou,
 • pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej výroby,
 • zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie, budovanie zavlažovacích systémov, potravinovú bezpečnosť,
 • sociálna infraštruktúra – aktivity v oblasti vzdelávania a dodávania zdravotníckych zariadení.

* Prijatím Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019–2023 sa ruší platnosť Koncepcie zapájania podnikateľov do rozvojovej spolupráce z roku 2012