ARCHÍV: Hľadáme rozpočtára/ku - ekonóma/ku SAMRS - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

ARCHÍV: Hľadáme rozpočtára/ku – ekonóma/ku SAMRS

Rozpočtár/ka - ekonóm/ka SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce

Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Na základe zákona 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zmluva na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Termín nástupu

1. septembra 2023

Mzdové podmienky

od 1 700 eur (brutto) – v závislosti od skúsenosti kandidáta/ky v zmysle zákona o 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; výška dohodnutej mzdy môže byť vyššia, v závislosti od vzdelania, praxe a skúseností

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zabezpečovanie komplexnej ekonomickej a rozpočtovej agendy v moduloch Štátnej pokladnice MUR – modul úprav rozpočtu, RIS – rozpočtový informačný systém
 • realizácia všetkých úhrad výdavkov organizácie a prevody medzi účtami v Štátnej pokladnici
 • zabezpečenie komplexného finančného manažmentu rozvojových projektov poskytovaných agentúrou a spracovanie zúčtovania všetkých projektov na MF SR
 • komplexné zabezpečovanie konsolidácie, spolupráca pri účtovných závierkach a tvorbe výkazov
 • spracovávanie podkladov pre hodnotenie hospodárenia SAMRS
 • spracovávanie podkladov pre tvorbu a vyhodnocovanie kontraktu SAMRS z hľadiska finančného zabezpečenia jednotlivých úloh v nadväznosti na výšku záväzných ukazovateľov rozpočtu
 • vykonávanie základnej finančnej kontroly finančných operácií SAMRS
 • spracovanie plánu čerpania miezd a žiadostí na úpravu mzdových prostriedkov, kontrola mzdových vykonáva metodickú súčinnosť s vedením SAMRS vo finančnej oblasti
 • vyhotovovanie štatistických hlásení a analýz za zverenú oblasť
 • vyhotovovanie podkladov a informácií za SAMRS pre zriaďovateľa – Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR a iné orgány a inštitúcie
 • spolupráca pri tvorbe a novelizácii interných predpisov v súlade s platnými predpismi a implementáciou zákonných zmien do interných predpisov a praxe
 • poskytovanie kontrolnej súčinnosti podľa osobitných predpisov na požiadanie NKÚ, MF SR a iných kontrolných orgánov SR
 • spolupráca s projektovým oddelením SAMRS v oblasti finančného manažmentu v rámci projektov EÚ delegovanej spolupráce (mimorozpočtové zdroje)
 • poskytovanie odborných konzultácií projektovému oddeleniu v oblasti aplikácie platných predpisov relevantných pre finančný manažment

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

Požadovaná prax

 • požadovaná odborná prax minimálne 5 rokov z oblasti rozpočtovníctva, ekonomiky a účtovníctva
 • prax v oblasti rozpočtovania a finančného riadenia projektov EÚ (prípadné iných donorov) je výhodou

Ostatné znalosti:

 • Štátna pokladnica – pokročilý
 • SAP – pokročilý
 • RIS - rozpočtový informačný systém (výhodou)
 • Microsoft Word, Excel, Outlook – pokročilý
 • prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti rozpočtovania, ekonomiky, účtovníctva v rozpočtovej organizácii
 • znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami, najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov)
 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy

Jazykové znalosti
Anglický jazyk výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Odolnosť voči stresu a flexibilita
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam
Presnosť pri spracovávaní údajov
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie
Flexibilnosť a spoľahlivosť
Bezúhonnosť

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:

- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 14. apríla 2023

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK rozpočtár-ekonóm SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu určitú, na zastupovanie rozvojového diplomata.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti SAMRS je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce. Zamestnanci SAMRS sa môžu uchádzať o pozície rozvojových diplomatov.

Adresa spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

https://www.slovakaid.sk