ARCHÍV: Hľadáme projektovú/ého a finančnú/ého koordinátorku/a projektu EÚ delegovanej spolupráce - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

ARCHÍV: Hľadáme projektovú/ého a finančnú/ého koordinátorku/a projektu EÚ delegovanej spolupráce

Projektový/á a finančný/á koordinátor/ka (PFK) projektu EÚ delegovanej spolupráce
(Investing in Young Businesses in Africa -  Supporting Entrepreneurship Ecosystem Development IYBA-SEED)

Miesto výkonu práce
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Výkon práce vo verejnom záujme, pracovný pomer na dobu určitú (44 mesiacov) s trojmesačnou skúšobnou dobou

Termín nástupu
1. apríl 2023

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
2.000 eur (brutto) v závislosti od skúseností kandidáta/ky 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov, v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR a zmluvnými podmienkami
 • Príprava podkladov pre metodické a operatívne nastavenie implementácie projektu (v súlade s právnymi predpismi a smernicami SAMRS)
 • Spolupráca pri procese výberu konzultanta do Kene a konzultant-asistenta do Juhoafrickej republiky (JAR)
 • Manažment koordinátora v Keni pokrývajúceho Keňu a JAR v súlade s harmonogramom a popisom aktivít dohodnutých s projektovými partnermi
 • Pravidelná koordinácia s hlavnou projektovou jednotkou v Bruseli (Project Management Unit - PMU), ktorá zastrešuje všetkých partnerov
 • Komunikácia s partnermi projektu v Keni (GiZ a SNV) a JAR (GiZ)
 • Príprava naratívnych a finančných reportov pre PMU v zmysle dohodnutých termínov
 • Tvorba súhrnných štatistík, analýza a spracovanie informácií o realizácii projektu
 • Monitoring čerpania grantu, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektu pre organizačné oddelenie
 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných správ projektu
 • Zabezpečovania vizibility projektu a spolupráca s Manažérkou Verejnej Informovanosti
 • Priebežná kontrola dokumentácie a príprava podkladov na evaluáciu a záverečný auditu k projektu
 • Práca podľa pokynov štatutárneho zástupcu SAMRS ako hlavného/vedúceho partnera projektu
 • Pravidelné cestovanie (približne raz štvrťročne) do Kene a JAR za účelom monitoringu implementácie na obdobie minimálne jedného týždňa

Informácie o projekte

Názov: „Investing in Young Businesses in Africa -  Supporting Entrepreneurship Ecosystem Development“

Implementačné nastavenie: SAMRS bude partnerom projektu priamo implementujúci časť portfólia v Keni a Juhoafrickej republike. Hlavným partnerom je Expertise France SAS a ďalšími partnermi sú GiZ (Nemecko), Enabel (Belgicko) a SNV (Holandsko). PFK bude priamo riadiť konzultanta v Keni, realizujúceho aktivity v Keni a Juhoafrickej republike.

Rozpočet projektu: 19.650.000 eur. Rozpočet pre SAMRS je 1.403.150 eur.

Doba realizácie projektu: 47 mesiacov

Cieľ projektu: Prispieť k vytvoreniu pracovných miest pre ženy a mládež a odolných ekonomík cez posilňovanie podnikateľských ekosystémov vo viacerých subsaharských krajinách tak, aby mohli zlepšiť prístup k Službám Rozvoja Podnikania (finančným aj nefinančným) pre cieľovú skupinu.

Cieľová skupina: Začínajúce malé a mikro-podniky, ktoré sú vedené podnikateľmi vo veku 18-35 rokov alebo ženami v akomkoľvek veku.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne v oblasti medzinárodného rozvoja, manažmentu, ekonómie a príbuzných odborov

 Ostatné znalosti

Skúsenosti na podobnej pozícii a predovšetkým s priamou implementáciou projektov
Skúsenosť s realizáciou projektov financovaných Európskou komisiou výhodou
Znalosť problematiky malých a začínajúcich podnikov výhodou
Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook  - pokročilý

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C2).
Iné jazyky výhodou.

Počet rokov praxe
Minimálne 5 rokov na pozícii projektového a finančného manažéra, ideálne s medzinárodnou skúsenosťou

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam.
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne.
Veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy.
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.
Vysoký zmysel pre zodpovednosť.
Záujem o aktivity a činnosť agentúry.
Flexibilnosť a spoľahlivosť.
Odolnosť voči stresu.
Bezúhonnosť.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15. marca 2023

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný koordinátor projektu IYBA-SEED

Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. 

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.