Home > Technicka pomoc > Moldavsko

Moldavsko

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
MOLDAVSKO
Ako pomáhame: 

Moldavsko je partnerskou krajinou SlovakAid od roku 2009 a odvtedy sa intenzita zapojenia slovenských subjektov do rozvojovej spolupráce v tejto krajine zvyšuje. V júli 2013 bol v Moldavsku otvorený zastupiteľský úrad SR a v októbri 2013 podpísaná medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou Európy, s veľkým potenciálom rastu a integračnými ambíciami. Výrazná je pridaná hodnota SlovakAid ako aj záujem moldavskej strany o zdieľanie slovenských transformačných a integračných skúseností. Aj z uvedených dôvodov bolo Moldavsku zaradené medzi tri programové krajiny SlovakAid na nasledujúce päťročné obdobie. 

Sektorové zameranie:

  • dobrá správa vecí verejných – reforma verejných financií, reforma bezpečnostného sektora, posilňovanie demokratizačných procesov na lokálnej úrovni a podpora spolupráce vládneho, samosprávneho a mimovládneho sektora;
  • voda a sanitácia – zásobovanie pitnou vodou, vodné a odpadové hospodárstvo.

Nástroje: blokové dotácie, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

Vyhodnocovanie (evaluácia): Vyhodnocovanie Programu rozvojových intervencií vychádza zo strategických dokumentov spolupráce SR s troma programovými krajinami (CSPs). Plnenie cieľov zadefinovaných v týchto stratégiách vyhodnocuje MZVaEZ SR každoročne a je súčasťou Informácie o poskytovaní ODA za predchádzajúci rok (schvaľuje vláda SR). Údaje a potrebné informácie na monitorovanie pokroku v prioritných oblastiach vychádzajú z vládnych zdrojov partnerských krajín ako aj z naratívnych správ z projektov a programov SlovakAid, výsledkov monitoringu a pod. V roku 2016 bolo vykonané priebežné hodnotenie v každej z troch programových krajín a v roku 2018 sa uskutoční záverečné hodnotenie. Aktivity realizované v Južnom Sudáne budú posudzované na základe nezávislých evaluácií.

* Zdroj údajov v tabuľke: www.worldbank.org; www.cia.gov.

DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: