Home > Novinky informacie > Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Poskytovanie informácií

Zverejnenie a sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a Zákona č. 628 zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon), ktoré má SAMRS k dispozícii a nepodliehajú ochrane utajovaných skutočností, zabezpečuje SAMRS.

Postup pri podávaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. a zákona č. 628/ 2005 Z.z. :

Žiadateľ o informáciu hradí súvisiace náklady za rozmnožovanie, digitálne nosiče, telefonické a faxové poplatky. Žiadosť sa podáva:

 • e-mailom na adresu: info@slovakaid.sk
 • telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 – 15.00 na tel. čísle: +421 (02) 5978 2600
 • osobne v podateľni na sekretariáte SAMRS v pracovných dňoch od 9.00 – 15.00 hod.
 • poštou na adresu: Slovenská agentúra pre rozvojovú pomoc, Pražská 7, 811 04 Bratislava


Postup povinnej osoby pri vybavovaní žiadostí o informácie vrátane dodržiavania príslušných lehôt:

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak SAMRS nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak organizačný útvar SAMRS nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote do 8 dní.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva SAMRS ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak príslušný útvar SAMRS rozkladu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ho rozkladovej komisii R-SAMRS , ktorá pripraví návrh rozhodnutia R-SAMRS o rozkladoch. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Iné žiadosti, návrhy a podania povinná osoba odstúpi príslušnému útvaru SAMRS na vybavenie.

SAMRS neposkytne informácie:

Podliehajúce ochrane utajovaných skutočností

 • týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
 • týkajúce sa obchodného tajomstva,
 • odovzdané osobou, ktorej zákon takúto povinnosť neukladá, pokiaľ so sprístupnením informácie táto osoba nesúhlasila,
 • týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.

Gestor vylúči z informácie, ktorú má sprístupniť, tie jej časti, ktoré nemožno sprístupniť a zostávajúcu časť sprístupní.

Elektornické podanie

Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä v znení zákona č. 214/2008 Z.z. (ďalej len „zákon o e-podpise“) ustanovuje v § 29 ods. 1 povinnosť orgánov verejnej moci oznámiť Národnému bezpečnostnému úradu adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Elektronická podateľna SAMRS: 

epodatelna@slovakaid.sk

Spôsob elektronickej komunikácie cez e-podateľňu SAMRS:

Všetky dokumenty doručené do e-podateľne SAMRS musia byť doručené do 15 dní aj v papierovej forme na adresu SAMRS. Cez e-podateľňu SAMRS je možné komunikovať len v prípade, ak to postupy, zmluvy alebo iné normy SAMRS takto vyslovene povoľujú. Presný postup a formuláre na elektronickú komunikáciu cez e-podateľňu SAMRS upraví samostatný postup Prehľad najdôležitejších zákonov a predpisov upravujúcich postup SAMRS pri poskytovaní informácií verejnosti

 • Zákon č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (zverejnený v zbierke zákonov SR)