Home > Grantove vyzvy > Grantové výzvy 2016

Grantové výzvy 2016

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Program podnikateľských partnerstiev

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny.

Hlavným cieľom výzvy je podporenie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Program podnikateľských partnerstiev:
SAMRS/2016/PPP/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Rozpočet projektu
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

______________________________________________________________________________

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov


Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR na rok 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy  je podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. Vysielaním dobrovoľníkov MZVaEZ SR podporuje budovanie národných kapacít a prípravu mladých ľudí pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce.

SAMRS/2016/D/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy dobrovoľníci
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov - dobrovoľníci
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov - experti
Správa z dobrovoľníckeho pobytu
Príloha ku správe - zoznam ponávratových aktivít
Žiadosť o platbu
Finančná správa - tabuľka výdavkov
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Originál žiadosti o dotáciu spolu s povinnými prílohami predkladá žiadateľ v slovenskom jazyku na predpísanom formulári podpísanom štatutárnym zástupcom žiadateľa priebežne od vyhlásenia výzvy, najneskôr do 21.6.2016 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosti je potrebné adresovať na:

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Povinné je zaslanie kópie žiadosti elektronicky do 21.6.2016 na adresu: info@slovakaid.sk.

______________________________________________________________________________

Rozvojové vzdelávanie

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty rozvojovej spolupráce SR v roku 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Výzva SAMRS/2016/RV/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Matica logického rámca
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy
Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod.. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

______________________________________________________________________________

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 24.5.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid:

Program rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Južný Sudán, Moldavsko

Výzva SAMRS/2016/AFG/1
Výzva SAMRS/2016/KE/1
Výzva SAMRS/2016/SSD/1
Výzva SAMRS/2016/MD/1

Program odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán

Výzva SAMRS/2016/UA/1
Výzva SAMRS/2016/VP/1
Výzva SAMRS/2016/ZB/1

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:

Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Matica logického rámca
Matica logického rámca RRF pre Výzvu SAMRS/2016/MD/1
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu - vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod.. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

______________________________________________________________________________

EÚ kofinancované  projekty 2016/1

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 27.4.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva SAMRS/2016/EK/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár Projektového dokumentu
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 27.5.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 27.5.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.

______________________________________________________________________________

EÚ kofinancované  projekty 2016/2

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 1.7.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

 
Výzva SAMRS/2016/EK/2
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:
Formulár projektového dokumentu
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 1.8.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 1.8.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.

______________________________________________________________________________

Humanitárna pomoc 2016/1

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 8.4.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2016 - referenčné číslo:  SAMRS/2016/SYR/1

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je rozšíriť doterajšie humanitárne aktivity slovenských organizácií a prispieť k stabilizácii podmienok migrantov na migračných trasách do EÚ a zlepšeniu životných podmienok komunít utečencov v krajinách Blízkeho a Stredného východu susediacich so Sýriou.

Výzva SAMRS/2016/SYR/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár Projektového dokumentu
Rozpočet projektu
Zoznam partnerských organizácií
Technické špecifikácie
Program školení


Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie projektu
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Formulár pre priebežnú správu pre humintárne projekty
Formulár pre záverečnú správu pre humanitárne projekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 22.4.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 22.4.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.

______________________________________________________________________________

Humanitárna pomoc 2016/2

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s utečeneckou krízou v roku 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa  do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzva SAMRS/2016/SYR/2
Žiadost o dotáciu

 

Prílohy:

Formulár projektového dokumentu
Rozpočet projektu
Zoznam partnerských organizácií
Technické špecifikácie
Program školení

 

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie projektov
Opatrenie MZVaEZ č.600.237/2016/ORPO
OECD CRS kódy
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Strategic response plan -Syrian Arab republic/2015/ENG
Formulár pre priebežnú správu pre humintárne projekty
Formulár pre záverečnú správu pre humanitárne projekty

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 3.10.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 3.10.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.