Home > Ako pomahame > Projekty rozvojového vzdelávania

Projekty rozvojového vzdelávania

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

   

Program podporuje integráciu rozvojovej problematiky do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. Program tiež slúži na zvyšovanie povedomia slovenskej laickej i odbornej verejnosti, médií a iných relevantných aktérov o dôležitosti a zmysluplnosti poskytovania rozvojovej pomoci, ako aj ich zainteresovanosti na danej problematike. Prostredníctvom tlačených a elektronických médií, internetu, tematických podujatí sú oslovované vybrané cieľové skupiny so zámerom formovať ich názory a transparentne informovať o poskytovaní rozvojovej pomoci SR. Program vychádza z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016, ktorú schválila vláda SR 18.01.2012. Špecifikom programu je, že jeho aktivity sú určené cieľovým skupinám v SR a primárne sú implementované na Slovensku. Kľúčovými subjektmi pri implementácii sú MŠVVaŠ SR a členovia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO). 

Čo je globálne (rozvojové) vzdelávanie?

Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Globálne vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkulturálne a multikulturálne vzdelávanie, smerujúce ku globálnym dimenziám vzdelávania k občianstvu, definícia North South Centre Rady Európy.

Globálne vzdelávanie (GV)

je považované za súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce a je zaradené medzi základné formy poskytovania pomoci. GV zdôrazňuje globálny kontext vo vzdelávacom procese. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju jeho kritického myslenia v týchto témach a k hlbšiemu porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. GV motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek ku skúmaniu otázok ako napr. chudoba, a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku.


Národná stratégia pre globálne vzdelávanie:

Národná stratégia pre globálne vzdelávaniena obdobie rokov 2012 - 2016

Medzinárodné dokumenty

  • Agenda 21
  • Miléniové rozvojové ciele a Ciele trvaloudržateľného rozvoja OSN
  • Európsky konsenzus o rozvoji (2005)
  • Európsky konsenzus o rozvoji: príspevok k rozvojovému vzdelávaniu a zvyšovaniu informovanosti (2007)
  • Maastrichtská Deklarácia globálneho vzdelávania (2002)
     

Národní aktéri realizácie Národnej stratégie globálneho vzdelávania


Medzinárodné inštitúcie


Hlavné témy globálneho vzdelávania

Globalizácia a vzájomná prepojenosť

je základnou témou a zároveň princípom globálneho vzdelávania. Jedná sa o uvedomenie si prepojenosti rozvinutých a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie. Témy: aspekty globalizácie​, ekonomická globalizácia - svetový obchod, udržateľný rozvoj a migrácia

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

základné témy, ktoré sa týkajú rozvojového vzdelávania ako dôležitej súčasti globálneho vzdelávania. Témy popisujú hlavné problémy súčasného sveta.
Témy: r
ozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR a EÚ, dobrovoľníctvo v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, spravodlivý obchod a etické podnikanie, rozvoj, koncepcia rozvoja, princípy, ciele trvaloudržateľného rozvoja (SDGs), chudoba a nerovnosť, zdravie: HIV/AIDS, podvýživa, konflikty vo svete: formy a metódy riešenia konfliktov

Multikulturalizmus

tematický celok, ktorý je východiskom pre multikultúrnu/interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania
Témy: s
tereotypy a predsudky, xenofóbia, rasizmus, intolerancia, kultúrna identita, kultúrne rozdiely, náboženské rozdiely
 

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

tento tematický celok je súčasťou environmentálnej výchovy, ktorá tvorí jeden z celkov globálneho vzdelávania.
Témy: z
mena klímy, odpady, environmentálna migrácia, vzduch, voda, pôda, využívanie prírodných zdrojov, alternatívne zdroje energií


Ľudské práva

tematický celok, ktorý je východiskom k výchove k ľudským právam s cieľom ich ochrany a rešpektovania.
Témy: ľ
udské práva a občianske práva, práva dieťaťa, rodová rovnosť, demokracia a dobré vládnutie