Home > Ako pomahame > Partnerské regióny a krajiny

Partnerské regióny a krajiny

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovensko od roku 2019 výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, ktorý umožňuje realizáciu tematicky súvisiacich rozvojových intervencií vo viacerých krajinách regiónu, ako aj zdieľanie skúseností medzi partnerskými krajinami navzájom. Globálne výzvy ako je bezpečnosť, zmena klímy, migračná a utečenecká kríza jasne ukázali, že je potrebná flexibilita pri poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Zároveň SR zhodnocuje skúsenosti nadobudnuté v partnerských krajinách SlovakAid ich implementovaním v najmenej rozvinutých krajinách (LDCs). Príkladom takéhoto smerovania je rozšírenie skúseností nadobudnutých z rozvojovej spolupráce s Keňou aj na okolité krajiny Východnej subsaharskej Afriky.

V priebehu implementácie strednodobej stratégie 2019-2023 sa predpokladá pokračovanie procesu európskej integrácie regiónu západného Balkánu. V prípade významného pokroku v integračnom procese, konkrétne vstupu niektorej z krajín regiónu do EÚ, bude potrebné prehodnotiť teritoriálne zameranie ODA SR. Perspektívny región pre rozšírenie aktivít ODA SR predstavuje Stredná Ázia, vzhľadom na možnosť uplatnenia slovenských reformných skúseností a rozvojových intervencií súkromného sektora, existujúci záujem, ako aj doterajšiu spoluprácu s regiónom.

  • Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko) - spolupráca s regiónom je pevnou súčasťou ODA SR už od roku 2003. Zameriava sa pritom na podporu transformačného procesu, realizáciu reforiem vrátane reformy verejných financií, intenzívnejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce, ako aj podporu zmiernenia a medzi-komunitného dialógu.
    Východné partnerstvo EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) – SR má záujem mať na východ od svojich hraníc ekonomicky a politicky stabilných partnerov v súlade s revidovanou politikou európskeho susedstva y roku 2015. Dôraz kladie na podporu transformačného procesu, realizáciu reforiem vrátane reformy verejných financií, ako ja intenzívnejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.
  • Východná subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) – Všetkých 8 krajín patrí v zmysle klasifikácie OSN medzi najmenej rozvinuté krajiny (tzv. LDCs). SR sa zameria na aktivity podporujúce lokálny ekonomický rozvoj afrických krajín, vrátane tvorby pracovných miest s cieľom prispenia k riešeniu príčin vzniku migrácie a celkovému odstraňovaniu chudoby.
  • Blízky východ (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria) – Od vypuknutia migračnej a utečeneckej krízy sa SR intenzívne zapája do humanitárnych aktivít, pričom sa sústredí na riešenie príčin vzniku migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov a perspektív na ich uplatnenie sa v domovských komunitách. Osobitná pozornosť je venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov s cieľom napomáhať pri ich dočasnom pobyte v hostiteľských krajinách, respektíve s ich návratom do krajín ich pôvodu.
    Afganistan – V dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v krajine a stým súvisiacimi sťaženými podmienkami pri implementácií projektov bol Afganistan vyradený z programových krajín SlovakAid. Naďalej však zostáva partnerskou krajinou, pričom rozvojová spolupráca sa sústredí na oblasť zvyšovania kvality odborného a vyššieho vzdelávania.

* V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

Sektorové priority:

Región Západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ – Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, Podpora tvorby trhového prostredia

Región Východnej subsaharskej Afriky – Dobré zdravie, Kvalitné vzdelávanie, Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo; Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, Podpora tvorby trhového prostredia

Región Blízkeho východu – Kvalitné vzdelávanie, Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, Dobré zdravie, Podpora tvorby trhového prostredia

Afganistan – Kvalitné vzdelávanie

Prierezové témy: Životné prostredie a zmena klímy a Rovnosť príležitostí