Home > Ako pomahame > Mikrogranty

Mikrogranty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 

 

Mikrogranty ako finančné príspevky predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, realizovanú prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov. Umožňujú veľmi rýchlo a adresne reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny. Mikrogranty sa poskytujú mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam, miestnym úradom, školským a zdravotníckym inštitúciám, registrovaným v krajine pôsobnosti slovenského zastupiteľského úradu. Tento každoročne vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o mikrogranty, pričom je pre jeden projekt stanovený finančný limit vo výške 10 000 eur, a poskytované sú na obdobie od šesť do 12 mesiacov. 

Mikrogranty je možné realizovať v sektoroch: kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia, životné prostredie a zmena klímy a rovnosť príležitostí.

V procese posudzovania sa na jednej strane kladie dôraz na rozvojový aspekt daného projektu, a na strane druhej na udržateľnosť výsledkov dezignovaných projektov. Dôležitým faktorom preferencie je taktiež to, či navrhovaná krajina patrí ku programovým a projektovým krajinám, ktoré boli definované v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020. 

V celkovom objeme je na mikrogranty na rok 2020 vyčlenená čiastka 600 000 eur. Pravidlá a postupy pre poskytovanie finančných príspevkov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pre zastupiteľské úrady SR sú upravené smernicou MZVaEZ SR č. 6/2020 zo dňa 23. januára 2020, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní finančného príspevku v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

 

Dokumenty:

Small Grant Application Form 2020
Financial Report 2020
Completion Report 2020