Home > Node > Hľadáme účtovníka/mzdára/účtovníčku/mzdárku

Hľadáme účtovníka/mzdára/účtovníčku/mzdárku

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

              Názov pozície:               Účtovník/mzdár/účtovníčka/mzdárka

  Miesto výkonu práce:              Pražská 7, Bratislava

                           Forma:               Plný pracovný úväzok

           Dátum nástupu:               ASAP                                   

                       Odmena:               1000 - 1300 eur (v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
                                                       pri výkone práce vo verejnom záujme)

Obsah pracovnej činnosti:

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie SAMRS.

Zodpovedá za:

 • uplatňovanie mzdových predpisov v organizácii,
 • kontrolu dodržiavania mzdových predpisov a zabezpečenie ich výkladu zamestnancom organizácie,
 • uplatňovanie tarifných sústav a nadtarifných zložiek u zamestnancov organizácie v zmysle príslušných predpisov a nariadení,
 • komplexné zabezpečovanie podkladov pre včasné zostavenie účtovných závierok, výkazov o hospodárení, účtovných výkazov a konsolidácie,
 • kontrolu a zúčtovanie došlých a vystavených faktúr, bankových výpisov, pokladničných dokladov, opravných a interných dokladov  v stanovených termínoch,
 • kontrolu a zúčtovanie cestovných výdavkov a poskytnutých záloh a dotácií,
 • zúčtovanie pohybov a odpisov majetku v stanovených termínoch,
 • zúčtovanie výsledkov inventarizácie v stanovených termínoch,
 • zostavenie účtovnej závierky,
 • správnosť podkladov pre účtovné zápisy a účtovné uzávierky voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu,
 • kontrolu stavov účtov v porovnaní na bankové výpisy a výsledky inventarizácie,
 • kontrolu súladu účtovných zápisov so zákonom o účtovníctve a rozpočtovou klasifikáciou
 • realizáciu opravných bankových prevodov.

Zabezpečuje:

 • tvorbu podkladov  a vykonanie inventarizácie,
 • tvorba podkladov a potvrdení pre súdy a  súdne spory,
 • vykonávanie  základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.502/2001 Z.z. v znení dodatkov,
 • kontrolu zostatkov na účtoch, vypracúvanie prehľadov dlžníkov a veriteľov,
 • kontrolu zostatkov na účtoch pohľadávok a záväzkov,
 • tvorbu podkladov z účtov záväzkov a pohľadávok pre potreby vymáhania,
 • uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov z oblasti miezd, odvodov a daní a poskytuje výklad zamestnancom,
 • včasnú likvidáciu pracovných príjmov a náhrad zamestnancom SAMRS,
 • spracovávanie podkladov pre čerpanie mzdových prostriedkov v členení na jednotlivé položky,
 • agendu sporenia, pôžičiek a zrážok určených na základe výkonu rozhodnutia zamestnancom a v tejto súvislosti spolupracuje s príslušnými inštitúciami,
 • poskytovanie poradenskej činnosti spojenej s nárokmi zamestnancov,
 • vystavovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancom a potvrdení pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a ďalšie inštitúcie,
 • spracovanie výkazníctva pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a DDP, 
 • kompletizáciu dokladov k ročnému zúčtovaniu dane, zdravotného poistenia a následne ho spracováva,
 • splnenie odvodových povinností SAMRS a vyrovnanie rozdielov v oblasti miezd a sociálneho zabezpečenia,
 • spracovanie agendy dochádzkového systému zamestnancov SAMRS,
 • stanovenie nárokov zamestnancov na dovolenku a ostatných zrážok v práci, vrátane kontrolovania a sledovania ich čerpania,
 • sledovanie  dodržiavania fondu pracovného času, nadčasov a pracovnej pohotovosti,
 • komunikáciu s orgánmi sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a  zodpovedá za splnenie oznamovacích povinností,
 • spracovanie agendy doplnkových dôchodkových poisťovní a s tým spojený výkon zrážok a odvodov.

Ďalšie činnosti:

 • kompletizácia a archivácia účtovných a mzdových dokladov,
 • účtovanie úhrad výdavkov organizácie a prevody prostriedkov medzi účtami,
 • zabezpečuje evidenciu objednávok a faktúr,
 • vedenie pokladničnej agendy,
 • zabezpečuje likvidáciu tuzemských a zahraničných pracovných ciest, kontroluje správnosť vyúčtovania pracovných ciest a likviduje čerpanie finančných prostriedkov,
 • zastupuje personalistu a ekonóma počas jeho neprítomnosti.

Požadujeme:

 • VŠ I. stupňa – ekonomické zameranie (VŠ II. stupňa výhodou)
 • Počet rokov praxe: 2

Ostatné znalosti:

 • Podvojné účtovníctvo - pokročilý
 • Mzdové účtovníctvo - pokročilý
 • SAP - základy
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
 • Flexibilnosť, spoľahlivosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Bezúhonnosť

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17.06.2018
Písomne na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

alebo

e-mailom v elektronickej podobe na:
jitka.navratilova@slovakaid.sk

Na obálke označiť: VK Účtovník/mzdár SAMRS
Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta.
Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou (e-mailom). Pracovný pomer je na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a SAMRS ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.