Home > Node > Mikrogranty

Mikrogranty

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

   

Mikrogranty ako finančné príspevky predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, ktorá umožňuje slovenským zastupiteľským úradom veľmi rýchlo a adresne reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny. Súčasne s poskytovaním takejto formy finančnej pomoci sa Slovensko postupne zviditeľňuje vo svete rozvojovej spolupráce. Účeloví recipienti sú ľudia žijúci v chudobe, no granty môžu byť alokované organizáciám, či podporným skupinám alebo právnickým osobám, ktoré zohrávajú úlohu v distribúcií charitatívnych finančných prostriedkov. Zastupiteľské úrady v partnerských krajinách mohli aj v roku 2013 predkladať svoje návrhy na financovanie mikrograntov, pričom je pre jeden projekt stanovený finančný limit vo výške 5 000 eur.

V procese posudzovania sa na jednej strane kladie dôraz na rozvojový aspekt daného projektu, a na strane druhej na udržateľnosť výsledkov dezignovaných projektov. Dôležitým faktorom preferencie je taktiež to, či navrhovaná krajina patrí ku programovým a projektovým krajinám, ktoré boli definované v Národnom programe ODA SR pre rok 2013.

V celkovom objeme je na mikrogranty je na rok 2015 vyčlenená čiastka 300 000 eur. Pravidlá a postupy pre poskytovanie finančných príspevkov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pre zastupiteľské úrady SR sú upravené smernicou MZVaEZ SR č. 68/2011 z 30. júna 2011.

Small Grant Application Form 2015